Sun, 19 Feb 2017 16:40:16 GMT (Jumaada Awal 22, 1438) Updated:8:04 pm
Home » Featured » Ang Kahulugan ng ‘Aqeedah

Ang Kahulugan ng ‘Aqeedah

July 31, 2016 5:53 am Category: Featured, Kaisahan ng Diyos Leave a Comment A+ / A-

Ang Kahulugan ng ‘AqeedahAng bawat papuri ay para sa Allah (SWT) lamang, ang Panginoon ng mga nilalang. Ang pagpapala at kapayapaan ay para kay Propeta Muhammad (SAW) na pinakahuling Propeta at Sugo.

Mga kapatid, narito ang kahulugan ng ‘aqeedah sa wika at sa pangrelihiyong terminolohiya:

Ang ‘aqeedah sa wika:

Ito ay kinuha mula sa salitang (‘aqd) kontrata, at ito ay ang pagtali at paghigpit ng malakas.

Sa pangrelihiyong terminolohiya:

Ito ay tumutukoy sa mga bagay na dapat na pinapatotohanan ng puso, at napapanatag dito ang kaluluwa, hanggang sa maging tiyak at matibay, hindi nababahiran ng pag-aalinlangan at hindi nahahaluan ng pagdududa.

Kaya ang ibig sabihin ng ‘aqeedah:

Ito ay ang matibay na paniniwala sa Allah, at sa anumang napapaloob dito sa Kanyang pagka-Diyos, sa Kanyang pagka-Panginoon, at sa Kanyang mga Pangaan at mga Katangian.

At ang paniniwala sa Kanyang mga Anghel, sa Kanyang mga Aklat, sa Kanyang mga Sugo, sa Huling Araw, at sa Qadar mabuti man ito o masama, at sa lahat ng tamang naiparating na mga katibayan mula sa mga saligan ng relihiyon at mga bagay na hindi nakikita at ang mga nabanggit tungkol dito.

Ang Kahulugan ng ‘Aqeedah Reviewed by on . Ang bawat papuri ay para sa Allah (SWT) lamang, ang Panginoon ng mga nilalang. Ang pagpapala at kapayapaan ay para kay Propeta Muhammad (SAW) na pinakahuling Pr Ang bawat papuri ay para sa Allah (SWT) lamang, ang Panginoon ng mga nilalang. Ang pagpapala at kapayapaan ay para kay Propeta Muhammad (SAW) na pinakahuling Pr Rating: 0

Leave a Comment

Anti-Spam na pagsusulit: