Ang Pagtubos ng Kasalanan

Ang Panlilibak

Ang Panlilibak

Ang PanlilibakBismillâh, Alhamdulillâh…

Ang bawat papuri ay para sa Allâh (SWT) lamang, ang Panginoon ng mga nilalang. Nawa’y ang pagpapala at kapayapaan ay para kay Propeta Muhammad (SAW), ang pinakahuling Propeta at Sugo.

Ang ibig sabihin nito ay ang pagbabanggit ng tao sa kanyang kapwa Muslim ng anumang bagay na kasusuklaman niya na mabanggit maging ito man ay tungkol sa pananampalataya, kaasalan, pagkatao o iba pa. Ang sinumang gumawa ng panlilibat sa kapwa ay parang kinakain niya ang laman ng kanyang kapwa na patay. Sinabi ng Allâh (SWT) sa Banala na Qur’ân:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. سورة الحجرات

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: “At huwag libakin ng ilan sa inyo ang iba, ano gusto ba ng isa sa inyo na kainin ang laman ng patay niyang kapatid? Kaya kasusuklaman ninyo ito, datapuwa’t katakutan ninyo ang Allah, katotohanang ang Allah ay tanging tumatanggap ng pagsisisi, ang pinakamahabagin.” (Surah Al-Hujuraat 49:12).

Sa isang Hadeeth, ayon kay Abu Hurayrah (kalugdan siya ng Allah) kanyang sinabi: katotohanan, sinabi ng Sugo ng Allâh: “Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng panlilibak?” Sila ay nagsabi: Ang Allâh at ang Kanyang Sugo ang higit na nakakaalam. Sinabi niya: “Ang pagbanggit mo sa iyong kapatid ng anumang kasusuklaman niya.” May nagsabi: Kung gayon, ano po sa tingin mo kung nasa kapatid ko ang sinasabi ko? Sinabi niya: “Kung nasa kanya ang sinasabi mo ay nilibak mo siya, at kung wala naman ito sa kanya ay siniraan-puri mo siya.” Iniulat ang Hadeeth na ito ni Muslim.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply