Tue, 17 Jan 2017 08:56:31 GMT (Rabia Thani 19, 1438) Updated:2:24 pm

Category: Kaisahan ng Diyos

Feed Subscription
 • Ang Kahulugan ng ‘Aqeedah

  Ang Kahulugan ng ‘Aqeedah

  Ito ay kinuha mula sa salitang (‘aqd) kontrata, at ito ay ang pagtali at paghigpit ng malakas ...

 • Ang Pananampalataya sa Allah

  Ang Pananampalataya sa Allah

  Ang bawat papuri ay para sa Allah (SWT), Siya lamang ang karapat-dapat nating purihin, Siya lamang ang hinihingian natin ng tulong, tayo’y magpapakopkop sa Allah (SWT) laban sa kas ...

 • Mga Kundisyon ng Lā ilāha illa-Allǎh

  Mga Kundisyon ng Lā ilāha illa-Allǎh

  Ito ang ritwal na pagpapatunay sa kaisahan ng Diyos kaya kailangan nating malaman ang mga kundisyon nito. ...

 • Ang Kahulugan ng Shahādatayn

  Ang Kahulugan ng Shahādatayn

  Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allǎh, at ako ay sumasaksi na si Muⱨammad ay Sugo ng Allǎh. ...

Ang Kahulugan ng ‘Aqeedah

Ang Kahulugan ng ‘Aqeedah

Ito ay kinuha mula sa salitang (‘aqd) kontrata, at ito ay ang pagtali at paghigpit ng malakas ...

Read More »
Ang Pananampalataya sa Allah

Ang Pananampalataya sa Allah

Ang bawat papuri ay para sa Allah (SWT), Siya lamang ang karapat-dapat nating purihin, Siya lamang ang hinihingian natin ng tulong, tayo’y magpapakopkop sa Allah (SWT) laban sa ka ...

Read More »
Mga Kundisyon ng Lā ilāha illa-Allǎh

Mga Kundisyon ng Lā ilāha illa-Allǎh

Ito ang ritwal na pagpapatunay sa kaisahan ng Diyos kaya kailangan nating malaman ang mga kundisyon nito. ...

Read More »
Ang Kahulugan ng Shahādatayn

Ang Kahulugan ng Shahādatayn

Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allǎh, at ako ay sumasaksi na si Muⱨammad ay Sugo ng Allǎh. ...

Read More »
Ang Tatlong Kategorya ng Tawḥeed

Ang Tatlong Kategorya ng Tawḥeed

Nararapat nating paniwalaan na ang Allǎh (Subḥānahu wa Taȁlā) ang Tagapaglikha at Tagapanustos ng lahat ng Kanyang mga nilikha. ...

Read More »
Ang Kahulugan ng Tawḥeed

Ang Kahulugan ng Tawḥeed

Ito ay ang paniniwala na ang Allǎh (Subḥānahu wa Taȁlā) ang nag-iisang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin. ...

Read More »
Sino Ang Allǎh?

Sino Ang Allǎh?

Pansariling pangalan ng nag-iisang tunay na Diyos na lumikha ng sangkatauhan at sanlibutan ...

Read More »