Tue, 21 Feb 2017 05:23:32 GMT (Jumaada Awal 24, 1438) Updated:8:04 pm

Category: Saligan

Feed Subscription
Ano ang Limang Haligi ng Islam?

Ano ang Limang Haligi ng Islam?

Para sa mga kababayan natin na nais malaman ang 5 Haligi ng Islam at lalong-lalo na sa mga bagong Muslim ...

Read More »
Ang Kahulugan ng ‘Aqeedah

Ang Kahulugan ng ‘Aqeedah

Ito ay kinuha mula sa salitang (‘aqd) kontrata, at ito ay ang pagtali at paghigpit ng malakas ...

Read More »
Ang Pananampalataya sa Kapalaran

Ang Pananampalataya sa Kapalaran

Itinakda ang mga kapalaran ng mga nilikha bago likhain ang mga kalangitan at kalupaan ng limampung libong taon ...

Read More »
Ang Pananampalataya sa Huling Araw

Ang Pananampalataya sa Huling Araw

Ang Huling Araw ay ang Araw ng muling pagkabuhay, babangon ang lahat ng mga tao mula sa kani-kanilang libingan ...

Read More »
Ang Pananampalataya sa mga Propeta at Sugo

Ang Pananampalataya sa mga Propeta at Sugo

Ang mga Propeta at Sugo ay silang lahat ay matatapat at may ganap na pagkatakot ...

Read More »
Ang Pananampalataya sa mga Aklat

Ang Pananampalataya sa mga Aklat

Ang mga Aklat na ipinababa ng Allah (SWT) sa Kanyang mga Propeta at Sugo ay para sa kabutihan ng nilalang ...

Read More »
Ang Pananampalataya sa mga Anghel

Ang Pananampalataya sa mga Anghel

Ang pananampalataya sa mga Anghel ay ang lubos na paniniwala na ang Allah (SWT) ay mayroong mga Anghel ...

Read More »
Ang Pananampalataya sa Allah

Ang Pananampalataya sa Allah

Ang bawat papuri ay para sa Allah (SWT), Siya lamang ang karapat-dapat nating purihin, Siya lamang ang hinihingian natin ng tulong, tayo’y magpapakopkop sa Allah (SWT) laban sa ka ...

Read More »
Ang Impiyernong Apoy

Ang Impiyernong Apoy

Nakakatindig ng balahibo ang sitwasyon ng mga taong pinaparusahan sa Impiyerno ...

Read More »
Ang Paggunita Sa Allah

Ang Paggunita Sa Allah

Ang paggunita sa paggunita sa Allah ay nakapagpapaalis ng ligalig at lumbay ng puso ...

Read More »