Sun, 19 Feb 2017 16:43:51 GMT (Jumaada Awal 22, 1438) Updated:8:04 pm

Category: Qur’ân & Sunnah

Feed Subscription
Anumang Bagay na Aking Ipinagbawal sa Inyo ay Iwasan Ninyo

Anumang Bagay na Aking Ipinagbawal sa Inyo ay Iwasan Ninyo

Ḥadeeth Nawawi 9: Anumang Bagay na Aking Ipinagbawal sa Inyo ay Iwasan Ninyo ...

Read More »
Ako ay Napag-utusang Makipaglaban sa mga Tao

Ako ay Napag-utusang Makipaglaban sa mga Tao

Matatamo nila mula sa akin ang pagkalinga sa kanilang mga dugo at sa kanilang mga salapi ...

Read More »
Ḥadeeth Nawawi 7: Ang Relihiyon ay Naṣeeḥah

Ḥadeeth Nawawi 7: Ang Relihiyon ay Naṣeeḥah

Ang relihiyon ay naṣeeḥah (advice, payo, pagkasinsero o pagkamatapat) ...

Read More »
Ang Pananampalataya sa mga Aklat

Ang Pananampalataya sa mga Aklat

Ang mga Aklat na ipinababa ng Allah (SWT) sa Kanyang mga Propeta at Sugo ay para sa kabutihan ng nilalang ...

Read More »
Ang Kahulugan ng Ayatul Kursi

Ang Kahulugan ng Ayatul Kursi

Ang Ayatul Kursi ang tinutukoy sa Sunnah na siyang pinakadakilang Ayah sa Qur'an ...

Read More »
Ḥadeeth Nawawi 6: Ang Ḥalāl at ang Ḥarām

Ḥadeeth Nawawi 6: Ang Ḥalāl at ang Ḥarām

Katotohanang ang ḥalāl ay malinaw, at katotohanang ang ḥarām ay malinaw. ...

Read More »
Ḥadeeth Nawawi 5: Ang Pagbabago sa Relihiyon

Ḥadeeth Nawawi 5: Ang Pagbabago sa Relihiyon

Ang sinumang gumawa ng pagbabago sa aming katuruan na hindi kasama dito ay hindi ito matatanggap. ...

Read More »
Ḥadeeth Nawawi 4: Ang Paglikha sa Tao

Ḥadeeth Nawawi 4: Ang Paglikha sa Tao

Katotohanang ang pagkakalikha sa isa sa inyo ay iniipon sa tiyan (o kaya’y sa sinapupunan) ng kanyang ina. ...

Read More »
Ḥadeeth Nawawi 3: Ang Limang Haligi ng Islām

Ḥadeeth Nawawi 3: Ang Limang Haligi ng Islām

Itinayo ang Islām sa lima ibig sabihin ay ang relihiyong Islām ay binubuo sa limang haligi. ...

Read More »
Ḥadeeth Nawawi 2: Ang Pagdating ni Jibreel (Anghel Gabriel)

Ḥadeeth Nawawi 2: Ang Pagdating ni Jibreel (Anghel Gabriel)

Nabanggit sa Hadeeth na ito ang tungkol sa Islam, Iman at Ihsan na kung saan ito ang Relihiyon na itinuro ni Jibreel. ...

Read More »