Tue, 21 Feb 2017 05:24:26 GMT (Jumaada Awal 24, 1438) Updated:8:04 pm

Category: Mga Kasalanan

Feed Subscription
Huwag po Tayong Magdiwang

Huwag po Tayong Magdiwang

Huwag po tayong magdiwang ng Christmas o kapanganakan ni Kristo ...

Read More »
Ang Pagdiwang ng Kapanganakan ni Kristo

Ang Pagdiwang ng Kapanganakan ni Kristo

Ang mga Muslim ay hindi dapat na magdiwang ng kapanganakan ni Kristo dahil ito ay taliwas sa katuruan ...

Read More »
Ang Panlilibak

Ang Panlilibak

Gusto ba ng isa sa inyo na kainin ang laman ng patay niyang kapatid ...

Read More »
Ang Pagtutulungan sa Kasalanan

Ang Pagtutulungan sa Kasalanan

Sa Islaam ay ipinag-uutos ang pagkakapatiran, pagmamahalan at pagtutulungan sa isa’t isa sa pamamagitan ng kabutihan ...

Read More »
Ang Pagpatay ng Tao

Ang Pagpatay ng Tao

Ang tanging Tagapaglikha lamang ang may karapatang maghatol sa kamatayan ng tao. ...

Read More »
Ang Pagpaparatang sa mga Babaeng Malilinis

Ang Pagpaparatang sa mga Babaeng Malilinis

Kapag hindi makapagtanghal ng apat na mga saksi ay hahampasin sila ng walumpung hampas ...

Read More »
Ang Pagtalikod Sa Araw Ng Digmaan

Ang Pagtalikod Sa Araw Ng Digmaan

Ang sinumang mananampalataya na tumalikod sa araw ng digmaan laban sa mga hindi mananampalataya ay mapasakanya ang poot ng Allâh ...

Read More »
Ang Pagkain ng Salapi ng Ulila

Ang Pagkain ng Salapi ng Ulila

Ang sinumang kumakamkam ng mga salapi ng mga ulila ay para bagang apoy ang kanyang kinakain ...

Read More »
Ang Pagpapatawad Ng Allah Sa Sinadyang Kasalanan At Hindi Sinadya

Ang Pagpapatawad Ng Allah Sa Sinadyang Kasalanan At Hindi Sinadya

Kapwa ba napapatawad ng Allah ang kasalanang sadya at hindi sinasadya at ano ang pagkakaiba nito? ...

Read More »
Ang Pasko at Bagong Taon (video)

Ang Pasko at Bagong Taon (video)

Ang Pasko ay nagsimula bilang isang pagdiriwang ng mga Pagano na ginaya ng Simbahang Katoliko. ...

Read More »