Tue, 21 Feb 2017 05:33:10 GMT (Jumaada Awal 24, 1438) Updated:8:04 pm

Category: Pagsamba

Feed Subscription
Huwag po Tayong Magdiwang

Huwag po Tayong Magdiwang

Huwag po tayong magdiwang ng Christmas o kapanganakan ni Kristo ...

Read More »
Ang Pagdiwang ng Kapanganakan ni Kristo

Ang Pagdiwang ng Kapanganakan ni Kristo

Ang mga Muslim ay hindi dapat na magdiwang ng kapanganakan ni Kristo dahil ito ay taliwas sa katuruan ...

Read More »
Ang Taong Okasyonal ang Pagdarasal

Ang Taong Okasyonal ang Pagdarasal

Hindi nababatid ng ilan na ang nararapat gawin sa pagdarasal ay ang pagkakaroon ng ganap na pangangamba ...

Read More »
Ang Panlilibak

Ang Panlilibak

Gusto ba ng isa sa inyo na kainin ang laman ng patay niyang kapatid ...

Read More »
Ang Pagtutulungan sa Kasalanan

Ang Pagtutulungan sa Kasalanan

Sa Islaam ay ipinag-uutos ang pagkakapatiran, pagmamahalan at pagtutulungan sa isa’t isa sa pamamagitan ng kabutihan ...

Read More »
Ang Pagpatay ng Tao

Ang Pagpatay ng Tao

Ang tanging Tagapaglikha lamang ang may karapatang maghatol sa kamatayan ng tao. ...

Read More »
Ang Pagpaparatang sa mga Babaeng Malilinis

Ang Pagpaparatang sa mga Babaeng Malilinis

Kapag hindi makapagtanghal ng apat na mga saksi ay hahampasin sila ng walumpung hampas ...

Read More »
Zakāh Para sa Paggawa ng Masjid, Madrasah o Sahod ng mga Ustadz

Zakāh Para sa Paggawa ng Masjid, Madrasah o Sahod ng mga Ustadz

Higit na mainam kung ang Zakāh ay hindi gamitin para sa paggawa ng Masjid at Madrasah. ...

Read More »
Ang Pagtalikod Sa Araw Ng Digmaan

Ang Pagtalikod Sa Araw Ng Digmaan

Ang sinumang mananampalataya na tumalikod sa araw ng digmaan laban sa mga hindi mananampalataya ay mapasakanya ang poot ng Allâh ...

Read More »
Ang Pagkain ng Salapi ng Ulila

Ang Pagkain ng Salapi ng Ulila

Ang sinumang kumakamkam ng mga salapi ng mga ulila ay para bagang apoy ang kanyang kinakain ...

Read More »