Qur’ân & Sunnah

Saligan

Pagsamba

Pag-aayuno Sa Araw Ng ‘Aashooraa

Ang Kahalagahan Ng ‘Aashooraa

Kabilang sa kahalagahan ng pag-aayuno sa 'aashooraa ay mabubura ang isang taon na naunang kasalanan. ...

Ang Kahalagahan ng ‘Aashooraa

Ang Pag-aayuno Sa Araw Ng ‘Aashooraa

Ang araw ng ‘Aashooraa ay ang ikasampung araw ng buwan ng Muharram ...

Ang Panlilibak Sa Kapwa

Ang Panlilibak Sa Kapwa

Gusto ba ng isa sa inyo na kumain ng laman ng patay niyang kapatid? ...

Ang Pagmamanman Sa Kapwa

Ang pagmamanman ay isang gawaing makapagdulot ng kapinsalaan sa kapwa tungo sa pagkamuhi at away ...

Ang Pagdududa Ng Masama Sa Kapwa

Ang pagdududa ng masama sa kapwa ay isang katangian ng taong makitid ang pag-iisip ...

Pamumuhay

Propeta Muḥammad

Mga Ekspiryensya