Qur’ân & Sunnah

Saligan

Pagsamba

Tatlong uri ng nusuk

Tatlong Uri Ng Nusuk Sa Hajj

tatlong uri ng nusuk hinggil sa pagsasagawa ng Hajj: Tamattu', Qiraan at Ifraad. ...

Ⱨajar Aswad ay Napakaputi at Naging Itim

Ang Hajar Aswad ay Napakaputi

Ibinaba ang Ḥajar Aswad mula sa Paraiso, at ito ay higit na maputi kaysa sa gatas o higit na maputi ...

Kahalagahan ng Ⱨajj

Ang Kahalagahan ng Hajj

Ang pagsasagawa ng Ḥajj ay isang itinakdang tungkulin ng bawat Muslim na may kakayahang gumugol sa p ...

Hajj Mojahid Gumander

Ang Kahulugan ng Hajj

Ang Ḥajj ay ang pagdalaw sa banal na lugar sa Makkah upang bigyang-alaala ang matibay na paniniwala ...

Huwag po Tayong Magdiwang

Huwag po tayong magdiwang ng Christmas o kapanganakan ni Kristo ...

Pamumuhay

Propeta Muḥammad

Mga Ekspiryensya