Qur’ân & Sunnah

Saligan

Pagsamba

Huwag po Tayong Magdiwang

Huwag po tayong magdiwang ng Christmas o kapanganakan ni Kristo ...

Ang Pagdiwang ng Kapanganakan ni Kristo

Ang Pagdiwang ng Kapanganakan ni Kristo

Ang mga Muslim ay hindi dapat na magdiwang ng kapanganakan ni Kristo dahil ito ay taliwas sa katurua ...

Ang Taong Okasyonal ang Pagdarasal

Hindi nababatid ng ilan na ang nararapat gawin sa pagdarasal ay ang pagkakaroon ng ganap na panganga ...

Ang Panlilibak

Gusto ba ng isa sa inyo na kainin ang laman ng patay niyang kapatid ...

Ang Pagtutulungan sa Kasalanan

Sa Islaam ay ipinag-uutos ang pagkakapatiran, pagmamahalan at pagtutulungan sa isa’t isa sa pamamagi ...

Pamumuhay

Propeta Muḥammad

Mga Ekspiryensya